Door CE markering staat de EU markt voor je open

05-01-2011

Op sommige producten die we kopen staat vaak een "CE-markering", maar wat betekent dat eigenlijk? Onder de slogan "CE marking makes Europe's market yours!" voert de Europese een voorlichtingscampagne over de CE-markering. De markering duidt aan dat een product voldoet aan de toepasselijke EU-wetgeving waardoor het op de markt kan worden gebracht en in heel de EU kan worden verkocht. Door op een product de CE-markering aan te brengen, verklaart de fabrikant op eigen verantwoording dat het in overeenstemming is met alle wettelijke eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieubescherming. De juridische en economische gevolgen bij misbruik zijn zo ernstig dat het de meeste legitieme ondernemingen ervan zal weerhouden deze wetten niet na te leven. Deze campagne is in de eerste plaats bedoeld om het bestaan en de mogelijkheden van de CE-markering onder de aandacht van economische spelers te brengen.

 

Vertrouwen vergroten

Vicevoorzitter en commissaris voor ondernemingen en industrie Antonio Tajani  verklaarde: "We moeten de zichtbaarheid en het publieke vertrouwen in de CE-markering stimuleren. Aan de hand van de campagne willen we dat mensen de achterliggende bedoeling van de CE-markering en de reden voor het gebruik ervan beter begrijpen. Dit vertrouwen hangt evenwel af van de betrouwbaarheid van het systeem waarop de CE-markering is gebaseerd. Dan pas zal het vertrouwen van de consument in de CE-markering worden gestimuleerd en zal deze fabrikanten en distributeurs tot voordeel strekken."

 

Niet alle producten die in de EU worden verkocht, hoeven van de CE-markering te zijn voorzien. Zij is op ongeveer 23 verschillende productcategorieën van toepassing zoals speelgoed, elektrische producten, machines, persoonlijke beschermingsmiddelen en liften.

 

De CE-markering duidt niet aan dat een product in de EER is gemaakt maar geeft aan dat het product is beoordeeld vóór het op de markt werd gebracht en dus voldoet aan de wettelijke eisen (zoals een geharmoniseerd veiligheidsniveau). Het betekent dat de fabrikant gecontroleerd heeft of het product aan alle toepasselijke essentiële eisen van de desbetreffende richtlijn(en) voldoet (bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en veiligheid), of dat hij het door een erkend conformiteitsbeoordelingsorgaan heeft laten beoordelen.

 

Verantwoordelijkheid van producten, importeurs en distributeurs

Voor producten die in de EU zijn vervaardigd, is het de verantwoordelijkheid van de fabrikant om de conformiteitsbeoordeling uit te voeren, het technische dossier samen te stellen, de EG-conformiteitsverklaring op te stellen en de CE-markering op het product aan te brengen. Distributeurs moeten controleren of de CE-markering is aangebracht en de noodzakelijke documenten zijn bijgevoegd. Voor producten die uit een derde land worden geïmporteerd, moet de importeur verifiëren dat de fabrikant de nodige stappen ondernomen heeft en de documentatie desgevraagd ter beschikking kan stellen. De CE-markering maakt het leven makkelijker voor ondernemingen en nationale instanties:

  • Voor de Europese industrie verschaft de markering EU-ondernemingen toegang tot de volledige interne markt zonder dat zij de afzonderlijke goedkeuring hoeft te verkrijgen van 27 nationale instanties. Dit beperkt de kosten en lasten van de conformiteitsbeoordeling terwijl de kwaliteit blijft behouden.
  • Voor nationale instanties vergemakkelijkt de CE-markering de controles die door elk orgaan moeten worden uitgevoerd op een ogenblik dat het aantal beschikbare goederen op de EU-markt exponentieel stijgt, zonder dat de kwaliteit in het gedrang komt.

Een intensievere controle van de aangemelde instanties en een beter markttoezicht komen echter ten goede aan de reputatie van de CE-markering en vergroten het vertrouwen van de consument.

Met de inwerkingtreding van het herziene wetgevingspakket inzake de interne goederenmarkt is de rol en geloofwaardigheid van de CE-markering versterkt (MEMO/10/257).

 

Bij overtreding is gevangenisstraf mogelijk

De procedures, maatregelen en sancties voor namaak of misbruik van de CE-markering zijn vastgelegd in het nationale bestuurs- en strafrecht van de lidstaten. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, lopen ondernemers het risico een boete te krijgen en in sommige gevallen zelfs een gevangenisstraf. Als het product echter niet als een onmiddellijk gevaar voor de veiligheid wordt beschouwd, hoeft de fabrikant het niet onmiddellijk uit de handel te nemen, maar krijgt hij een tweede kans om ervoor te zorgen dat het product conform de toepasselijke wetgeving is.

 

Voorlichtingscampagne van start

De voorlichtingscampagne bestaat onder meer uit dertig educatieve evenementen/seminars over de CE-markering voor bedrijven, beroepsorganisaties, consumentenverenigingen en journalisten.

 

Meer informatie: http://www.ec.europa.eu/cemarking

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !