CE markering op werkkleding roept vragen op

20-04-2010

Workwear hoeft niet altijd CE gemarkeerd te zijnIs CE markering van werkkleding terecht of is hier sprake van misleiding?

Dit blijkt een vraag te zijn waarop alleen een genuanceerd antwoord mogelijk is. Clearmark heeft het een en ander uitgezocht en op een rij gezet.

 

CE verplicht

CE markering op beschermende kleding is verplicht omdat beschermende kleding gerekend wordt tot persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie kader voor de definitie van persoonlijkbeschermingsmiddel.

Op grond hiervan dient beschermende kleding te voldoen aan de richtlijn 89/686/EG en nationale wetgeving met dezelfde strekking. Als een persoonlijk beschermingsmiddel, dus ook beschermende kleding, voldoet aan de richtlijn 89/686/EG moet het product voorzien zijn van het CE merkteken.

Onbelangrijk daarbij is of het product wel of niet door een notified body gekeurd is. Als er sprake is van een zgn. categorie 1 PBM is een dergelijke keuring (men spreekt van EG typeonderzoek) niet van toepassing terwijl dit voor categorie 2 en 3 producten wel het geval is.

 

Grijs gebied zorgt voor inflatie CE merk

Werkkleding heeft zo op het eerste gezicht een andere functie dan beschermende kleding en dient meestal niet ter bescherming tegen een duidelijk specifiek risico en toch zien we in de markt veelvuldig werkkleding die wel is voorzien van het CE merkteken.

Men kan redeneren dat werkkleding voorzien van het CE merkteken door de producent ervan gezien wordt als beschermende kleding en met dat oogmerk het product op de EU markt brengt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bescherming tegen contact met stof en vuil.

Met het aanbrengen van het CE merkteken conformeert deze producent zich dus ook aan de verplichtingen die hieruit voortkomen i.c. de richtlijn 89/686/EG wordt erop van toepassing geacht.

Dit betekent dus dat net als ieder ander PBM de werkkleding niet alleen voorzien is van het CE merkteken maar ook aan geldende normen zoals EN 340/EN ISO 13688 (algemene eisen beschermende kleding) zal moeten voldoen.

En als de werkkleding bescherming biedt tegen een risico dat niet valt onder categorie 1 er eveneens de verplichting tot EG typeonderzoek bestaat. Wat bijvoorbeeld wel onder categorie 1 valt is bescherming tegen mechanische factoren die slechts oppervlakkig letsel veroorzaken (tuinhandschoenen, vingerhoeden etc.) Hier zou werkkleding ook onder kunnen vallen.

Een andere verplichting is dat de CE gemarkeerde werkkleding voorzien moet zijn van een gebruikersinstructie in tenminste de officiële taal van de EU landen waar het wordt verkocht (EN 340 par. 8).

In de praktijk is dit vaak niet consequent doorgevoerd en ontbreekt bijvoorbeeld regelmatig een gebruikersinstructie.

CE markering op werkkleding vormt dus een echt “grijs gebied” in PBM land omdat producenten niet alle bepalingen uit de richtlijn volgen en daardoor bijdragen aan de inflatie van het CE merkteken.

Het zou veel beter zijn als producenten duidelijker aan afnemers aangeven waarom haar werkkleding voorzien is van het CE merkteken en er tevens voor zorgen dat aan de verplichtingen rond CE markering is voldaan.

 

definitie PBM
In de richtlijn 89/686/EG wordt onder beschermingsmiddel een uitrustingsstuk of -middel verstaan dat bestemd is om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden als bescherming tegen één of meer gevaren die een bedreiging voor zijn gezondheid en zijn veiligheid kunnen vormen.
Als beschermingsmiddel wordt ook beschouwd:
a) een geheel dat is samengesteld uit verscheidene uitrustingsstukken of -middelen die door de fabrikant onderling zijn verbonden om een persoon te beschermen tegen één of meer, mogelijk gelijktijdig optredende gevaren;
b) een uitrustingsstuk of beschermingsmiddel dat al of niet onlosmakelijk verbonden is met een niet-beschermende persoonlijke uitrusting die door een persoon wordt gedragen of vastgehouden voor het bedrijven van een bepaalde activiteit;
c) verwisselbare onderdelen van een beschermingsmiddel die voor de goede werking ervan onontbeerlijk zijn, en die uitsluitend voor dat beschermingsmiddel worden gebruikt.
Als integrerend bestanddeel van een beschermingsmiddel wordt beschouwd, ieder samen met het beschermingsmiddel in de handel gebracht verbindingssysteem dat het beschermingsmiddel aan een andere, externe voorziening verbindt, zelfs wanneer het verbindingssysteem voor de tijdsduur dat de gebruiker aan het risico c.q. de risico's is blootgesteld, niet ononderbroken behoeft te worden gedragen of meegevoerd.
Buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen:
- beschermingsmiddelen die vallen onder een andere richtlijn met dezelfde doelstellingen ten aanzien van het in de handel brengen, het vrije verkeer en de veiligheid als de onderhavige richtlijn;
- ongeacht de bovengenoemde reden van uitsluiting van het toepassingsgebied, de in de lijst met uitzonderingen van bijlage I genoemde soorten beschermingsmiddelen.

 

 

 

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
08-09-2009Clearmark 2.0 !