Distributeur

Een distributeur is een natuurlijke of rechtspersoon in de toeleveringsketen, verschillend van de fabrikant of importeur, die pbm's op de markt aanbiedt.

 

Wettelijke verplichtingen van distibuteurs

  1. Distributeurs die een pbm op de markt aanbieden, betrachten de nodige zorgvuldigheid in verband met de eisen van de verordening.
  2. Voordat distributeurs een pbm op de markt aanbieden, controleren zij of het is voorzien van de CE-markering, vergezeld gaat van de vereiste documenten en van de gebruikersinstructie in een taal die gemakkelijk kan worden begrepen door de consumenten en andere eindgebruikers in de lidstaat waar het pbm op de markt wordt aangeboden. Als een distributeur van mening is of redenen heeft om aan te nemen dat een pbm niet conform is mag hij het pas aanbieden nadat het conform is gemaakt. Wanneer het pbm een risico vertoont, brengt de distributeur de fabrikant of importeur evenals de markttoezichtsautoriteiten hiervan op de hoogte.
  3. Distributeurs zorgen voor zodanige opslag- en vervoersomstandigheden dat de conformiteit van het pbm niet in gedrang komt.
  4. Distributeurs die van mening zijn of redenen hebben om aan te nemen dat een door hen in de handel gebracht pbm niet conform is, zien erop toe dat de corrigerende maatregelen worden genomen om het pbm conform te maken of zo nodig uit de handel te nemen of terug te roepen. Bovendien brengen distributeurs, als het pbm een risico vertoont, de bevoegde nationale autoriteit hiervan onmiddelijk op de hoogte.
  5. Distributeurs verstrekken op verzoek van de bevoegde nationale autoriteit alle informatie en documentatie die nodig is om de conformiteit van het pbm met de verordening aan te tonen en verleent medewerking aan alle genomen maatregelen ter uitschakeling van de risico's van de door hem in de handel gebrachte pbm's

 

Distributeur is soms ook fabrikant

Een distributeur wordt voor de toepassing van deze verordening als fabrikant beschouwd en moet aan de daarbij behorende verplichtingen voldoen, wanneer hij het pbm onder zijn eigen naam of merk in de handel brengt of reeds in de handel gebrachte pbm's zodanig wijzigt dat de conformiteit met deze verordening in het gedrang kan komen.

 

Beschermende kleding wordt regelmatig via en onder de naam van (industriële) wasserijen op de markt gebracht. In dit geval wordt de betreffende wasserij als fabrikant gezien en is kent deze dezelfde verplichting zoals genoemd in de PBM Verordening.

 

Zie voor de volledige tekst : PBM Verordening (EU) 2016/425.