Introductie

Beschermende kleding wordt gerekend tot de persoonlijke beschermingsmiddelen en valt daarmee onder de CE markeringswetgeving (Verordening (EG) 765/2008). Alleen een pbm dat aan de wettelijke eisen voldoet, en voorzien is van het CE merkteken, mag in de EU op de markt gebracht worden.

Vanaf 21 april 2016 is de PBM Verordening EU 2016/425 in werking getreden. Deze PBM Verordening vervangt daarmee de PBM Richtlijn 89/686/EG. Voor alle lidstaten geldt een overgangsperiode van twee jaar zodat per 21 april 2018 deze verordening rechtstreeks van toepassing moet zijn in alle lidstaten. Daarmee vervalt de huidige Europese Richtlijn 89/686/EG en de Nederlandse wetgeving voor PBM zoals het Warenwetbesluit Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Pas vanaf 23 april 2023 zullen er niet langer pbm's verkocht mogen worden die nog zijn toegelaten op basis van de 'oude' PBM Richtlijn. Wat de uiterste overgangsdatum voor een specifiek product is, hangt af van de categorie en de vervaldatum (of juist het ontbreken ervan) van het EG typekeuringscertificaat.

 

Toepassingsgebied

De verordening is van toepassing op alle pbm's met de volgende uitzonderingen:

  1. pbm's die speciaal zijn ontworpen voor gebruik door de strijdkrachten of bij de ordehandhaving;
  2. pbm's die ontworpen zijn voor gebruik ter zelfverdediging, met uitzondering van pbm's die bedoeld zijn voor sportactiviteiten;
  3. pbm's die ontworpen zijn voor particulier gebruik ter bescherming tegen:
    1. weersomstandigheden die niet extreem van aard zijn;
    2. vocht en water tijdens het afwassen;
  4. pbm's voor exclusief gebruik op zeeschepen of luchtvaartuigen die vallen onder de betreffende internationale verdragen die in de lidstaten van toepassing zijn;
  5. pbm's voor hoofd-, gezichts- of oogbescherming voor gebruikers, die valt onder Reglement nr. 22 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake uniforme voorschriften betreffende de goedkeuring van beschermende helmen en vizieren voor bestuurders van motorfietsen en bromfietsen.

 

Download hier de volledige tekst van de PBM Verordening EU 2016/425_NL.

Download here the full text of the PPE Regulation EU 2016/425_EN.