EU-Conformiteitsverklaring

De EU conformiteitsverklaring is een verplicht document bij de toelating van beschermende kleding en andere pbm's op de interne markt.

Deze conformiteitsverklaring kent de volgende onderdelen:

 

  1. PBM (product-, type-, partij- of serienummer) :
  2. Naam en adres van de fabrikant en, indien van toepassing, zijn gemachtigde :
  3. Deze conformiteitsverklaring wordt op eigen verantwoording van de fabrikant verstrekt:
  4. Onderwerp van de verklaring (beschrijving aan de hand waarvan het pbm kan worden getraceerd; deze kan, indien nodig voor de identificatie van het pbm, een voldoende duidelijke afbeelding in kleur omvatten):
  5. Het in punt 4 beschreven onderwerp is conform met de betreffende harmonisatiewetgeving van de Unie (lees : de PBM Verordening (EU) 2016/425 of de PBM Richtlijn 89/686/EG)
  6. Vermelding van de relevante toegepaste geharmoniseerde normen, met inbegrip van de datum van de norm, of van de andere technische specificaties, met inbegrip van de datum van de specificatie, waarop de conformiteitsverklaring betrekking heeft:
  7. Indien van toepassing (bij categorie II en III) : 'De aangemelde instantie....(naam, nummer)... heeft het EU-typeonderzoek (module B) verricht en het certificaat van EU-typeonderzoek....(verwijzing naar dat certificaat) afgegeven'.
  8. Indien van toepassing (bij categorie III): 'Het pbm is onderworpen aan de conformiteitsbeoordelingsprocedure...(Conformiteit met het type op basis van interne productcontrole plus productcontrole onder toezicht met willekeurige tussenpozen (module C2) of Conformiteit met het type op basis van kwaliteitsborging van het productieproces (module D))... onder toezicht van de aangemelde instantie... (naam, nummer)'.
  9. Aanvullende informatie:

 

Ondertekend voor en namens: .................

 

(Plaats en datum van afgifte):

 

(Naam, functie en handtekening) :