EN-ISO normen

Voor de meest uiteenlopende beschermende kleding zijn er productnormen opgesteld. Deze productnormen beschrijven alle technische eisen waaraan het pbm tenminste moet voldoen. Het zijn dus de minimum eisen.

Vaak maakt een productnorm onderscheid tussen verschillende niveaus van bescherming. Dit worden ook wel prestatieniveaus genoemd.

Als een fabrikant een in Europees verband geaccepteerde productnorm gebruikt voor het ontwerp van zijn beschermende kleding en kan aantonen dat het hieraan voldoet dan zal het notified body (aangemelde instantie), waar het verzoek tot EU typeonderzoek is neergelegd, dit zien als een 'vermoeden van conformiteit'. Dit betekent dat het betreffende product is goedgekeurd.

 

Een aantal productnormen kent ook bepalingen rond de markering van het pbm. In voorkomende gevallen zijn er specifieke pictogrammen die gebruikt moeten worden. In de meeste gevallen is het nodig dat het pbm wordt voorzien van de productnorm(en) en eventuele prestatieniveaus waaraan wordt voldaan.

 

Meer informatie over productnormen voor beschermende kleding >