Arbeidshygienische strategie volgen

Binnen de arbeidhygienische strategie zijn er vier niveaus van beheersmaatregelen (in overeenstemming met de Arbowet) :

  • Bronmaatregelen
  • Collectieve bescherming (technisch en/of organisatorisch)
  • Individuele bescherming (technisch en/of organisatorisch)
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

 

Bij het nemen van de juiste stappen de werkomstandigheden veiliger te maken mag er een afweging gemaakt worden tussen baten (verlaging blootstelling/risico's) en kosten. Men noemt dit het 'redelijkerwijs' beginsel. Dit geldt echter niet in alle gevallen. Zo geldt bijvoorbeeld bij het werken met carcinogene stoffen het redelijkerwijs beginsel niet en moeten alle maatregelen getroffen worden die nodig zijn het risico weg te nemen. Kosten overwegingen mogen daarbij geen rol spelen.

 

Als door de aard van het werk het niet mogelijk is om door bronmaatregelen, collectieve of individuele bescherming (technische en/of organisatorisch) de potentiele blootstelling niet voldoende verlaagd kan worden dan zullen er dus restrisico's overblijven. In dergelijke gevallen zal men aanvullend gebruik moeten maken van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's)

 

De overheid stelt dat pbm's pas mogen worden ingezet om een gevaar voor de werknemer te voorkomen als de andere maatregelen uit de arbeidshygienische strategie niet afdoende zijn!

Het tijdelijk gebruiken van pbm's is echter altijd toegestaan gedurende de overbruggingsperiode bij het treffen van de nodige arbeidshygienische maatregelen.

 

De keuze en het gebruik van pbm's is in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) als volgt samen te vatten:

 

  1. Het pbm moet voldoen aan het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit betekent dat het pbm CE gemarkeerd is en gecertificeerd (categorie 2 en 3)
  2. De keuze voor een pbm is gebaseerd op een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E).
  3. De werkgever dient te zorgen voor voldoende pbm's en erop toe te zien dat deze op de juiste manier gebruikt, onderhouden, gerepareerd en vervangen worden.

 

PBM's en het Arbeidsomstandighedenbesluit :http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2016-07-19#Hoofdstuk8