Conformiteitsverklaring belangrijk document bij CE gemarkeerde producten

09-12-2010   |   juridisch

De conformiteitsverklaring, afgegeven door de fabrikant van een CE gemarkeerd product, is een van de pijlers waar de rechtmatigheid van de aangebrachte CE markering op rust. Voor dit doel is er dan ook een norm beschikbaar waarin eisen zijn vastgelegd die gelden voor conformiteitsverklaringen. Deze norm, ISO 17050-1: Conformity assessment- supplier's declaration of conformity, Part 1: general requirement, gaat hierop uitvoerig in.

 

Het is van belang, daar waar de conformiteit van het product met een of meerdere specifieke vereisten zoals een Europese richtlijn is gegegeven dit ondubbelzinnig moet worden verklaard.

Het doel van deze verklaring is dan ook zekerheid te verschaffen over conformiteit van het betreffende product ten aanzien van de specifieke vereisten en om duidelijk te maken wie verantwoordelijk is voor deze conformiteit en de verklaring hierover.

 

De conformiteitsverklaring moet zijn gebaseerd op de resultaten van een passend type onderzoek, gebruikmakend van de relevante productstandaarden, richtlijnen en andere normatieve documenten.

 

Wat moet in een conformiteitsverklaring staan?

De opsteller van een conformiteitsverklaring moet ervoor zorgen dat de verklaring voldoende informatie bevat om de ontvanger ervan te informeren over de verantwoordelijke uitgever (=fabrikant), het onderwerp (= product of object) van de verklaring, de gebruikte richtlijnen, standaarden of andere specifieke vereisten waarmee conformiteit wordt verklaard en de verantwoordelijke functionaris die de verklaring (namens de fabrikant) heeft ondertekend.

 

Tenminste de volgende informatie dient gegeven te worden:

 

1. Unieke identificatie van de conformiteitsverklaring.

2. Naam en adres van de uitgever van de conformiteitsverklaring.

3. Identificatie van het onderwerp van de verklaring (bijv. het model- of artikelnummer, lotnummer of chargenummer).

4. De verklaring dat er sprake is van conformiteit.

5. Een volledige lijst met richtlijnen, standaarden en andere specifieke vereisten.

6. Plaats en datum van uitgifte.

7. Naam en handtekening van een bevoegd persoon, handelend namens de uitgever.

8. Van toepassing zijnde beperkingen van de geldigheid van de conformiteitsverklaring.

9. Noodzakelijke aanvullende informatie zoals de naam en adres van de conformiteitsbeoordelende instantie inclusief vermelding van rapport- of certificaatnummers en datum van uitgifte.

 

Onjuiste conformiteitsverklaring is in strijd met de wet

Verder dient de uitgever van de conformiteitsverklaring procedures toe te passen om de conformiteit van het betreffende product, zoals verklaard in de conformiteitsverklaring te borgen. Ook in de gevallen waarbij het ontwerp van het product wordt aangepast, de productiemethoden wijzigen, de product specificaties of andere vereisten wijzigen of de uitgevende organisatie van eigenaar of management wijzigt.

Dit betekent dat de conformiteitsverklaring geen papieren tijger is maar een juridische verklaring. Het is duidelijk dat, als deze verklaring niet op de werkelijkheid is gebaseerd, dit in strijd is met de wet. Fabrikanten kunnen hierop worden aangesproken door klanten, toezichthoudende instanties of andere belanghebbenden.

Afnemers van CE gemarkeerde producten doen er goed aan om altijd de conformiteitsverklaring op te vragen en te bewaren. Terwijl fabrikanten erop moeten toezien dat de in de conformiteitsverklaring opgenomen claims correct zijn en ook bij wijzigingen van het product, productiemethode of organisatie.

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034