Is Ambulancekleding veiligheidskleding?

22-09-2014   |   ambulancekleding

Deze vraag kan eigenlijk alleen door de werkgevers (van de Ambulance medewerkers) beantwoord worden. Immers, zij zijn wettelijk verplicht om op basis van een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) te bepalen of er sprake is van enig restrisico waarmee personeel kan worden geconfronteerd tijdens de uitoefening van hun werk. Wanneer er sprake is van een restrisico moet de werkgever hiervoor persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken.

 

Wat is restrisico?

Als er tijdens het werk een gezondheidsbedreigend gevaar bestaat dient de werkgever, krachtens de ARBO-wet, maatregelen te treffen zodanig dat dit gevaar geen effect meer heeft op de gezondheid van de werknemer. De werkgever doet dit door het achtereenvolgens treffen van bronmaatregelen en collectief beschermende maatregelen. Het risico dat dan nog overblijft noemt men “restrisico”. Een restrisico wordt geëlimineerd door middel van een passend persoonlijk beschermingsmiddel (pbm). Een pbm kan zijn: veiligheidsschoenen, beschermende handschoenen, adembescherming maar ook beschermende kleding.Het is de verantwoordelijkheid van de werkgevers om vast te stellen of (en indien noodzakelijk, welke) pbm’s verstrekt moeten worden. Dit geldt dus ook voor eventuele veiligheidskleding.

 

Ambulancekleding

Rondom de discussie of ambulancekleding als veiligheidskleding te bestempelen is, is het belangrijk om te kijken waarom ambulancekleding eruit ziet zoals zij eruit ziet.

De kleding bestaat onder meer uit jassen, broeken, T-shirts en polo’s, allen in een fluor gele gecombineerd met enamel blauwe kleur. Daarnaast is de kleding voorzien van retro reflecterende banden. Het is duidelijk dat er een behoefte bestaat aan herkenbaarheid. En inderdaad, door strikt vast te houden aan de kleurencombinatie en de retroreflectie, ontstaat een effectief herkenbaar beeld van de ambulance medewerker. Deze herkenbaarheid had echter ook op een andere manier gerealiseerd kunnen worden, zelfs zonder gebruik te maken van het fluorgeel en retroreflectie. Er zijn voldoende voorbeelden van zeer herkenbare kleding van andere beroepsgroepen of overheidsdiensten. Het is dan ook juist de keuze voor fluorgeel en retroreflectie die voor de verwarring zorgt. Namelijk de vraag rijst of het daarmee geen veiligheidskleding is. En als dat het geval is, waaraan dient deze kleding dan wettelijk te voldoen.

 

EN ISO 20471 lijkt van toepassing

Voor alle duidelijkheid: de keuze voor fluorgeel en retroreflectie wijst er al op dat men snel en onder allerlei weers- en verkeersomstandigheden herkend wil worden. Onder andere om te voorkomen dat de ambulance medewerker zelf in gevaar komt door bijvoorbeeld langs rijdend verkeer.Als de verantwoordelijke werkgevers dit onderkennen is de weg open om ambulance kleding aan de wettelijke eisen te laten voldoen.Ambulancekleding wordt daarmee hoge zichtbaarheidskleding en zal daarom moeten voldoen aan de geldende norm voor dit type kleding: EN ISO 20471.

 

EN ISO 20471 maakt onderscheidt tussen drie klassen (van zichtbaarheid) en geeft zelf al een indicatie welke klasse men nodig heeft voor welke werkomstandigheden. Het ligt voor de hand dat dit te maken heeft met de verkeerssnelheid, de (on)overzichtelijkheid van de werkplek en de weersomstandigheden die het zicht van verkeersdeelnemers kan beïnvloeden.

Klasse 3 is de hoogste klasse en zou daardoor wel eens van toepassing kunnen zijn op ambulancekleding.Immers, ambulance medewerkers weten nooit onder welke weers- en verkeersomstandigheden zij hun werk moeten doen. Daarom is de hoogste beschermingsklasse geboden.

 

CE certificatie verplicht

De norm (EN ISO 20471) stelt duidelijke voorwaarden aan de gebruikte materialen (kleur, kleurbehoud, sterkte e.d.) en het ontwerp van de kleding. Wanneer Ambulancediensten kiezen voor kleding die voldoet aan EN ISO 20471 zal een deel van de in omloop zijnde kleding niet langer gebruikt kunnen worden omdat ze niet aan de eisen van de norm voldoen. Het is aan de fabrikanten van dit type kleding om in overleg met de Ambulancediensten te komen tot een geschikt ontwerp van de kleding die wel gaat voldoen.De nieuwe kleding dient ook CE gecertificeerd te zijn. Goedgekeurde kleding is herkenbaar aan het CE merkteken en onder meer ook aan de vermelding van de norm EN ISO 20471 met bijbehorend pictogram en klasse aanduiding.Veel van de bij Clearmark aangesloten ondernemingen kunnen dit type kleding fabriceren en zijn in staat om adequate de ontwerpeisen te combineren met de wensen van de opdrachtgevers.

 

Overige risico’s

Naast verhoogde zichtbaarheid zijn er wellicht ook andere risico’s waartegen de ambulance medewerker beschermt zou moeten worden en waarin de ambulancekleding ook dient te voorzien. Bijvoorbeeld de invloeden van slecht weer of de kans in aanraking te komen met besmettelijke materialen. Ook ten aanzien van deze mogelijke risico’s, de kans hierop en de effecten ervan zal de eerder genoemde RI&E uitsluitsel moeten geven. En ook hier geldt in dat geval de verplichte CE certificatie.

 

Aanverwante artikelen : Nieuwe norm voor waarschuwingskleding van krachtEN ISO 20471 : een zichtbaar betere normOnderbouw uw RIE met onze "second opinion"

 


Op de hoogte blijven?
Aanmelden voor de GRATIS nieuwsbrief

Meer nieuws
15-09-2015De NPR 16832
06-05-2014EN 13034